Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním kampaně

Edukační a marketingová kampaň RP Praha pro rok 2022

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VZP ČR“) tímto informuje o pořádání Edukační a marketingové kampaně RP Praha pro rok 2022 (dále jen „Kampaň“) v jejíž souvislosti bude docházet ke zpracování osobních údajů vybraných skupin pojištěnců VZP ČR a dalších osob určených k oslovení. Kampaň probíhá na území Prahy a Středočeského kraje.

VZP ČR má zájem, aby její pojištěnci byli řádně informováni o možnostech souvisejících s pojištěním, navázala užší spolupráci s dalšími subjekty jako jsou zaměstnavatelé nebo poskytovatele zdravotních služeb. Od této spolupráce VZP ČR očekává zvýšení povědomí o problematice zdravotního pojištění a informování o jejích činnostech a programech.

Edukační část Kampaně je zaměřena na osvětu o možnostech a výhodách plynoucích ze zdravotního pojištění u VZP ČR. Osloveny budou maminky, mladí pojištěnci, dlouhodobí pojištěnci, již přeregistrovaní pojištěnci, noví členové Klubu pevného zdraví a vybrané podnikající fyzické osoby.

V marketingové části Kampaně budou osloveny podnikající fyzické osoby v pozici zaměstnavatelů a poskytovatelé zdravotních služeb.

V souvislosti s pořádáním Kampaně dochází ke zpracování identifikačních a kontaktních údajů v nezbytně nutném rozsahu. Osobní údaje budou získány výhradně ze zdrojů VZP ČR.

VZP ČR přistoupila ke zpracování osobních údajů  pro účely zvyšování kvality poskytovaných/ nabízených služeb v rámci  oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), pro účely řízení systémů a služeb zdravotní péče   dle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR a případně na základě poskytnutého souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Zpracování osobních údajů bude prováděno přímo VZP ČR. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem VZP ČR přijala technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů tak, aby se předešlo neoprávněnému přístupu a neoprávněnému užití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny (např. kontrolní orgány VZP ČR) respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro potřeby Kampaně a poté budou vymazány.

Tato informace upřesňuje zpracování osobních údajů pro potřeby Kampaně. Další informace o zpracování osobních údajů ve VZP ČR a možnosti uplatnění Vašich práv naleznete zde.