Nahrávání telefonických hovorů s Informačním centrem VZP ČR – zpracování osobních údajů

VZP ČR dělá vše pro to, aby zpracování vašich osobních údajů probíhalo takovým způsobem, aby vaše soukromí bylo chráněno a zabezpečeno. VZP ČR zpracovává osobní data v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

VZP ČR provádí nahrávání telefonické komunikace s Informačním centrem (call centrem) VZP ČR. Osobní údaje poskytnuté volajícím jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém jsou obsaženy v nahrávce telefonického hovoru s konzultantem. Jedná se zpracování osobních údajů za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a za účelem plnění úkolů, které vyplývají VZP ČR ze zákona.

Postup při zpracování osobních údajů za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb:

VZP ČR provádí namátkové kontroly správnosti poskytovaných informací a řeší reklamace na vyřizování požadavků volajících. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu volajícího a jejich poskytnutí je dobrovolné. Konzultanti se volajících nedotazují na citlivé osobní údaje. Pokud takové údaje přesto volající sdělí, vztahuje se i na zpracování těchto údajů výslovný souhlas volajícího s jejich zpracováním v rámci nahrávky telefonického hovoru. Zpracování probíhá v kategoriích adresné a identifikační osobní údaje, popisné osobní údaje a případně citlivé osobní údaje o zdravotním stavu, pokud tyto citlivé osobní údaje konzultantovi volající sdělí. Správcem zpracovávaných osobních údajů je VZP ČR, která provádí automatizované zpracování vlastními zaměstnanci. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám. Nahrávka je uchována po dobu 30 dnů a poté ji systém automaticky smaže.

Postup při zpracování osobních údajů za účelem plnění úkolů, které vyplývají VZP ČR ze zákona (např. zák. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách):

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud by se jednalo o případ povinného sdělení osobních údajů, je volající o této skutečnosti a o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů poučen konzultantem VZP ČR. Správcem zpracovávaných osobních údajů je VZP ČR, která provádí automatizované i manuální zpracování vlastními zaměstnanci. Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám pouze v případech, kdy tak VZP ČR ukládá zákon. Zpracování probíhá v kategoriích adresné a identifikační osobní údaje, popisné osobní údaje a případně citlivé osobní údaje o zdravotním stavu, pokud se jedná o zpracování při poskytnutí zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu v jiných případech stanovených zvláštním zákonem dle § 9 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Subjekty zpracovávaných osobních údajů jsou pojištěnci VZP ČR a další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou upraveny shora uvedenými právními předpisy a s nimiž VZP ČR komunikuje za účelem plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona. Nahrávka je uchovávána po dobu do vypořádání všech závazků z veřejného zdravotního pojištění nebo ze zákona, případně do doby, kdy mohou být závazky vymáhány či rozporovány, a poté je smazána.

Pokud volající požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, bude mu tato informace předána v souladu s § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. VZP ČR má právo na přiměřenou úhradu nákladů nezbytných na poskytnutí informace. Pokud volající zjistí nebo se domnívá, že VZP ČR provádí zpracování v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost shledána oprávněnou, VZP ČR neprodleně odstraní závadný stav.