Seznam Poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci za doložení diplomu celoživotního vzdělávání v roce 2019

23. 1. 2019

Zkontrolujte si nejpozději do konce ledna, zda splňujete podmínky pro navýšení úhrady za diplom celoživotního vzdělávání.

Ilustrační obrázek

V dohodovacím řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019 byly se zástupci skupin poskytovatelů všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, ambulantních gynekologických služeb a ambulantních specializovaných služeb uzavřeny dohody, jejichž součástí je i ustanovení upravující bonifikaci lékařů za zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb, tedy že „hodnota bodu, kapitační sazba, resp. úhrada bude navýšena v případě, že Poskytovatel zdravotní pojišťovně doloží, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří v rámci Poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, jsou k 1. lednu 2019 držiteli platného dokladu o celoživotním vzdělávání nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace a diplom má platnost po celý rok 2019“.

Na základě dodatečných jednání s Českou lékařskou komorou (dále jen ČLK) bylo dohodnuto, že stejně jako v minulých letech bude VZP ČR akceptovat kromě individuálního doložení diplomu/ů Poskytovatelem i doložení diplomu/ů celoživotního vzdělávání na základě jmenovitého seznamu lékařů s diplomem celoživotního vzdělávání předloženého ČLK. Stejné podmínky byly dohodnuty i se zástupci SPL ČR a SPLDD ČR.

V souladu s výše uvedeným je stanoven tento postup:

  1. Pokud již Poskytovatel diplom/y lékařů VZP ČR na základě průvodního dopisu k úhradovému dodatku zaslal a splňuje podmínky, je vše v pořádku a nemusí již nic dělat.
  2. VZP ČR na VZP Pointu a na webu www.vzp.cz touto informací zveřejňuje seznam Poskytovatelů, kteří mají nárok na navýšení úhrady na základě předaných podkladů od ČLK, SPL ČR a SPLDD ČR. Poskytovatel, který se na seznamu nenajde, musí svůj diplom nebo diplomy svých lékařů doložit Pojišťovně individuálně do 31. 1. 2019.
  3. Pokud Poskytovatel ve zveřejněném seznamu nalezne u svého IČZ symbol „!“, musí zkontrolovat, zda je platnost diplomu, popř. diplomů všech lékařů po celý rok 2019. Pokud tomu tak není, musí v  souladu s dohodnutou metodikou a s úhradovými dodatky předložit nový diplom na příslušnou regionální pobočku VZP ČR nejpozději do jednoho měsíce po skončení platnosti původního diplomu, přičemž časová prodleva mezi datem ukončení platnosti původního diplomu a nabytím platnosti nového diplomu bude činit maximálně 30 dní.

V případě, že Poskytovatel nebude mít diplom, popř. diplomy pro příslušný počet lékařů uveden na seznamu ČLK, nedoloží diplomy individuálně, případně nedoloží nové diplomy po skončení platnosti původního diplomu ve stanovené lhůtě, pak nemá nárok na bonifikaci za diplom celoživotního vzdělávání v roce 2019.

Výjimkou jsou Poskytovatelé nelékařských povolání, kteří musí individuálně doložit diplomy jiné autority vydávající diplomy celoživotního vzdělávání (Česká společnost ortoptistek, Asociace klinických logopedů ČR, Asociace klinických psychologů ČR) v souladu s platnou metodikou a úhradovými dodatky do 31. 1. 2019.

Příloha: