Seriózní jednání podle protonového centra: domáhá se zaplacení faktur v den jejich vystavení

5. 12. 2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna považuje za nutné reagovat na zavádějící vyjádření Protonového centra v Praze, že pojišťovna centru neplatí včas za léčbu svých klientů. Skutečnost je taková, že Protonové centrum v Praze posílá do VZP faktury, které mají uvedenu lhůtu splatnosti v podstatě ještě dříve, než je VZP oficiálně obdrží. Lze jen spekulovat o tom, co Protonové centrum v Praze takovým postupem sleduje.

Aby VZP zamezila pochybnostem o pravdivosti svých vyjádření, zveřejňuje jako přílohy k tomuto prohlášení faktury za léčbu dvou pacientek. Na obou těchto fakturách je uvedeno „Datum vystavení dokladu“ 2. 12. 2013 a „Datum splatnosti“ rovněž 2. 12. 2013. Obě faktury  tedy mají splatnost 0 (slovy nula) dní. Nyní Protonové centrum v Praze uvádí tyto faktury jako po lhůtě splatnosti.

VZP považuje takový postup za odporující nejen platným normám, kterými se obchodní subjekty v České republice běžně řídí, ale také základním zásadám slušného chování.

S protonovým centrem nemá VZP uzavřenou žádnou smlouvu, byť již 50 dní čeká na to, jak centrum na navrženou smlouvu zareaguje. Proto pro úhradu poskytované péče vychází pojišťovna z obvyklých postupů a ze zvyklostí v dané oblasti, tedy ve zdravotnictví. To upravuje vyhláška č. 618/2006 Sb., na jejímž základě se vydávají rámcové smlouvy a která je základem konkrétních smluv na poskytování a úhradu hrazených služeb – zde je stanovena splatnost faktur 30 nebo 50 dnů.

Případně lze přihlédnout i k ustanovení § 340 Obchodního zákoníku, který stanoví, že pokud není mezi stranami splatnost faktur sjednána, plní dlužník na základě výzvy věřitele bez zbytečného odkladu poté, kdy byl k plnění vyzván. Nicméně toto „bez zbytečného odkladu“ nelze chápat jako libovůli, jakkoli si věřitel řekne. Je třeba přihlížet ke konkrétní situaci, charakteru plnění atd. Podpůrně je v tomto ustanovení uvedeno, že tato lhůta splatnosti nesmí být delší než 30, nejvýše 60 dnů.

U žádné z faktur, které VZP od Protonového centra v Praze obdržela, nepřekračujeme výše uvedené zákonné limity.

Přílohy:
Faktura1.pdf
Faktura2.pdf

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí