Prohlášení VZP ČR k povinné elektronické preskripci – výjimky, kdy je možné vydat recept v listinné podobě

4. 1. 2018

Lékaři mají povinnost v souladu s § 80 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění účinném od 1. 1. 2018 předepisovat léčivé přípravky na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě.

Ilustrační obrázek

Vystavení lékařského předpisu v jiné podobě než elektronické, tj. v listinné, je možné pouze ve výjimečných případech. Takovéto výjimečné případy a situace, kdy není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě, jsou stanoveny prováděcím předpisem. Dle ustanovení §§ 11 – 13 vyhlášky č. 415/2017 Sb. k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů, má předepisující lékař povinnost, v situacích vymezených dle vyhlášky, uvést důvod, pro který byl recept vystaven v listinné podobě namísto elektronické.

Dále dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, jsou vymezeny náležitosti platného receptu bez ohledu na povinnost uvedenou výše. Neuvedení důvodu, popřípadě chybného důvodu pro vystavení lékařského předpisu v listinné podobě, dle vyhlášky č. 415/2017 Sb. nezpůsobí neplatnost listinného receptu.

VZP ČR bude postupovat v souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 14. 11. 2017, ve kterém je uvedeno, že neuvedení důvodu nebo uvedení chybného důvodu pro vystavení listinné formy receptu nezpůsobí neplatnost listinného receptu.