Informace pro lékaře k léčebně-ozdravným pobytům Mořský koník

13. 12. 2017

V roce 2018 se uskuteční pro chronicky nemocné děti pojištěné u VZP 25. ročník léčebně-ozdravných pobytů známých pod názvem Mořský koník.

Ilustrační obrázek

Finanční náklady na tento projekt jsou čerpány z fondu prevence VZP, nikoliv ze základního fondu zdravotního pojištění, ze kterého jsou hrazeny zdravotní služby. Léčebně-ozdravný pobyt je pobyt, při kterém je poskytována zdravotní péče hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění a je nadstavbou poskytované rehabilitační péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách v České republice.

POBYTOVÉ MÍSTO

Léčebně-ozdravné pobyty se uskuteční v přímořské lokalitě:

 • u Černého moře v oblasti Škorpilovci v Bulharsku, hotelový komplex Morski Duni. V lokalitě je zajištěno celkem 1 500 míst pro naše dětské klienty a 240 míst pro doprovodné pracovníky
 • u Jaderského moře v Černé Hoře v oblasti Čanj, hotelový komplex Biserna Obala. V lokalitě je zajištěno celkem 1 500 míst pro naše dětské klienty a 240 míst pro doprovodné pracovníky.

Přeprava, strava, pojištění a další technicko-organizační servis pro účastníky jednotlivých turnusů jsou zajištěny standardně jako v minulých letech.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Základní zdravotní péči poskytují účastníkům pobytů doprovodní zdravotničtí pracovníci (lékaři a zdravotní sestry) v ambulantní ordinaci přímo na lokalitě nebo, v případě potřeby, místní zdravotnická zařízení v blízkosti pobytového místa. Dopravní zdravotní služba se nachází vždy v blízkosti pobytového místa, k dispozici přímo v místě je i osobní automobil.

Navrhující lékař turnusu provede u každého dítěte vstupní, kontrolní a výstupní prohlídku. Navrhující lékař má k dispozici aplikaci VZP, která byla vyvinuta pro dlouhodobé vedení lékařských záznamů o pacientovi v ucelené formě. Navrhující lékař zaznamená do lékařské zprávy údaje z aplikace VZP o provedených ošetřeních na lokalitě. Lékařská zpráva bude navrhujícímu lékaři zaslána VZP datovou schránkou nebo písemně poté, co navržené dítě absolvovalo léčebně-ozdravný pobyt.

PODMÍNKY PRO POBYT

Pobytů se v roce 2018 mohou zúčastnit děti, které:

 • ke dni podání přihlášky a v době pobytu budou pojištěny u VZP,
 • v roce 2018 nejpozději v den odjezdu na léčebně-ozdravný pobyt dosáhnou alespoň věku 7 letdo dne návratu z léčebně-ozdravného pobytu ještě nedosáhnou věku 16 let,
 • jsou schopny respektovat podmínky léčebně-ozdravného režimu této akce,
 • jsou chronicky nemocné některou z uvedených zdravotních indikací,
 • neléčí se nebo neléčily pro žádnou z uvedených kontraindikací.

ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Zdravotními indikacemi k účasti dítěte na pobytech jsou následující diagnózy chronických onemocnění:

 • psoriáza (MKN L40) všech forem nebo rozsáhlejší atopický ekzém (MKN L20),
 • dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém (MKN L20) v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích (MKN J40-J45),
 • bronchiální astma (MKN J45) a jeho podskupiny,
 • chronická obstruktivní plicní nemoc (MKN J448),
 • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem (MKN J30),
 • chronický zánět vedlejších nosních dutin (MKN J32),
 • opakované katary dýchacích cest (MKN J399); podmínka pro přiznání nároku platí pro děti, u kterých se opakují katary dýchacích cest min. 2x za rok.

Pobytů se dále mohou zúčastnit i děti

 • s jinými respiračními, dermatologickými, alergologickými a ORL indikacemi, které mají recidivující charakter nebo jejichž příčinou je snížená obranyschopnost organismu dítěte,
 • děti trpící celiakií v souběhu s některou z výše uvedených indikací.

KONTRAINDIKACE POBYTU

Kontraindikacemi pro účast dítěte na pobytech u moře jsou:

 • závažné formy základního onemocnění vyžadující individuální péči (kterou nelze na tomto typu léčebně-ozdravné akce zajistit),
 • denní a/nebo noční pomočování,
 • poruchy zažívání a trávení s potřebou dodržování zvláštního dietního režimu, vyžadují individuální stravování vyjma celiakie,
 • záchvatová onemocnění (jakákoliv forma epilepsie nebo jiného onemocnění projevujícího se záchvaty),
 • cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování a podávání léků,
 • kombinované a vrozené vady, které omezují pobyt v dětském kolektivu nebo vyžadují individuální péči,
 • používání zdravotnických pomůcek, o které není dítě schopno se samostatně postarat,
 • formy chronických onemocnění vyžadující zvláštní individuální přístup a trvalý lékařský dohled (např. cystická fibróza, rozsáhlejší bronchiektazie apod.),
 • psychické poruchy a mentální retardace, které vyžadují individuální péči a dohled dospělé osoby,
 • poruchy chování, vč. rizikového chování, pro které je dítě v péči lékaře specialisty či psychologa,
 • všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně-rehabilitační péči“.

Navrhující lékař u každé otázky uvádí své stanovisko.

V hraničních případech je nezbytné přiložit písemné stanovisko navrhujícího lékaře, který má pacienta v péči, se závěrem, že je u dítěte i přes uvedenou kontraindikaci pobyt možný.

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K LÉČEBNĚ-OZDRAVNÉMU POBYTU

Přihlášky se přijímají na jednotlivých pobočkách VZP od 15. ledna 2018 a příjem potrvá do naplnění kapacity turnusů.

Přihlášku musí zákonný zástupce dítěte doručit osobně na kterékoli klientské pracoviště v rámci příslušné regionální pobočky VZP dle místa bydliště (nebo i na jinou pobočku v případě lepší dostupnosti). Při podání přihlášky a potvrzení volné kapacity vybraného turnusu bude se zákonným zástupcem dítěte sepsána smlouva, kterou musí zákonný zástupce dítěte podepsat.

Navrhující lékař má možnost zaslat svůj návrh elektronickou cestou (pomocí webového formuláře), a to od 1. 12. 2017. Zákonný zástupce v tom případě podá na kterémkoli klientském pracovišti VZP první díl Přihlášky, nejdříve však 15. 1. 2018.

Navrhující lékař, který nevyužije možnost podání návrhu elektronickou cestou, nadále vyplňuje papírovou Přihlášku k léčebně-ozdravnému pobytu a zákonný zástupce podá tuto přihlášku na kterémkoli klientském pracovišti VZP nejdříve od 15. 1. 2018.

Pokud jde o dítě, které jeho zákonní zástupci přeregistrovali k VZP v období od 1. 1. do 31. 3. 2018, potvrzuje navrhující lékař jeho přihlášku na léčebně-ozdravný pobyt, resp. návrh nejdříve 1. 7. 2018, kdy je registrace dítěte k VZP platná.

Pořadí pro účast v turnusu v roce 2018 se nadále řídí datem podání Přihlášky zákonným zástupcem na klientském pracovišti VZP a jejího zaevidování do aplikace do konkrétního turnusu. Zaslání elektronického návrhu nezakládá nárok na pořadí v turnusu, neboť navrhující lékař nemá možnost do návrhu uvést turnus.

Dítě může být k pobytu přijato pouze na základě přihlášky, přičemž:

 • přihláška je formulářem VZP,
 • pro zákonného zástupce dítěte je dostupná na webových stránkách VZP nebo na příslušné regionální pobočce,
 • před vyplněním přihlášky je vhodná konzultace s navrhujícím lékařem dítěte,
 • zákonní zástupci dítěte vyplní část I. Osobní údaje,
 • navrhující lékař vyplní část Návrh na léčebně-ozdravný pobyt, část II. Informace o zdravotním stavu dítěte včetně diagnostického souhrnu,
 • registrující lékař (praktický lékař pro děti a dorost nebo praktický lékař pro dospělé) nebo navrhující lékař specialista pouze doplní některé údaje a v přihlášce svým podpisem a razítkem potvrdí, že dítě nemá kontraindikace, event. že je schopno za určitých podmínek 3týdenní pobyt absolvovat.

ZÍSKÁNÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ PRO NAVRHUJÍCÍ LÉKAŘE

Praktičtí lékaři a specialisté, kteří mají zájem o zasílání elektronických přihlášek na léčebně-ozdravný pobyt, musí požádat o zaslání individuálního kódu, kterým budou zasílané přihlášky autorizovat. Požadavek zašlou na e-mail: mk@vzp.cz.

Následně obdrží návod k postupu při zadávání údajů do elektronické přihlášky „Návrhový formulář pro LOP“ a bude jim zaslán individuální kód na e-mail navrhujícího lékaře. Od 1. 12. roku 2017 je již možné vyplňovat elektronické přihlášky pro období roku 2018.

Elektronická přihláška je pro navrhující lékaře dostupná na adrese: http://morskykonik.azurewebsites.net/.

NÁROK LÉKAŘE ZA VYPSÁNÍ/POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY

Účast dítěte na pobytu může zákonným zástupcům doporučit a následně přihlášku potvrdit registrující praktický lékař pro děti a dorost (nebo registrující praktický lékař pro dospělé – podle toho, u koho je dítě registrováno) nebo navrhující lékař.

Pokud přihlášku vyplní zákonní zástupci bez lékařské konzultace, musí registrující lékař nebo specialista posoudit, zda je přihlášení dítěte k pobytu v souladu s podmínkami pro přijetí.

Pokud přihlášku vyplňuje/potvrzuje navrhující lékař specialista, pak nemusí být potvrzena ještě registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost (praktickým lékařem pro dospělé).

Vyjádření specialisty může být přiloženo i formou samostatné Lékařské zprávy potvrzené lékařem.

Potvrzení/vypsání přihlášky si registrující dětský praktik, praktický lékař nebo specialista vyúčtuje signálním kódem zdravotního výkonu 99789 (VZP) Administrace přihlášky dítěte na léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník v částce 174 Kč.

Vyúčtování lékař provede běžnou dávkou. Platba nebude vstupovat do regulací na výkony nad rámec kapitace. Budou uhrazeny všechny přihlášky, které zákonní zástupci dítěte doručí na VZP, bez ohledu na skutečnost, zda bude nebo nebude dítě na léčebně-ozdravný pobyt přijato. Přihláška, kterou zákonní zástupci nakonec nepodají, však proplacena nebude. Úhrada bude zaúčtována na vrub fondu prevence jako součást nákladů pobytů.